DENGE DEĞERLEME A.Ş.
Makine Tesis Değerleme

Denge Değerleme Makine Değerleme Hizmeti

MAKİNE EKİPMAN VE TESİS DEĞERLEME

Denge Değerleme; Ülkemizin SPK tarafından lisanslandırılmış kadrolu olarak 9 Makine Mühendisi ile makine ekipman değerleme hizmeti veren en büyük firmasıdır. Denge Değerleme uluslararası değerleme standartlarında müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çoklu çözüm alternatifleri sunabilen organizasyon kabiliyetine sahiptir. Departmanımız, gayrimenkul değerleme raporları ile senkronize bir şekilde, şirket değerleme raporlarına altlık oluşturan tesis değerleme raporlarını hazırlamaktadır. Ürettiğimiz tüm çalışmalar, SPK lisanslı Genel Müdür Yardımcısı veya Departman Müdürü tarafından kontrol edilmektedir.   

Şirketimiz bünyesinde, tecrübelerini değerleme alanında birleştirmiş mühendislerin işbirliği ile Türkiye genelinde Makine ve Tesis Değerleme konusunda her yıl 2000’i aşkın rapor hazırlanmaktadır. Kurumsaldan bireysel müşterilerimize kadar her türlü müşterilerimize sunduğumuz hizmet ve ürün detayları ve referansları aşağıda detaylı bir şekilde bilgilerinize sunulmaktadır.

1)     MAKİNE DEĞERLEME

Makine Ekipman ve Gayrimenkulü ile birlikte Tesis Değerlemesi; Makine ekipmanların arazi, binalar ile birlikte analiz edilmesi, değerlemenin amacı doğrultusunda uluslararası değerleme standartlarına (UDS) uygun değer kavramları ve değerleme yaklaşımları kullanılmak suretiyle raporlanması.

Makine Ekipman Değer Tespiti; Bağımsız makine(ler) bazında veya tüm üretim hattı ve yardımcı tesisleri ile bir bütün olarak incelenmesi ve raporlanması.

İş Makinesi Değer Tespiti; Türkiye genelinde ve yurt dışında her türlü iş makinesinin değerleme raporunu optimum süre ve maliyette hazırlıyoruz.

Makine Muayenesi; Fiziki görünüm incelemesi, fatura-proforma fatura içeriği uyum incelemesi ve raporlanması

Kira Değeri Tespiti; Makine ekipmanın kira değerini tespitine yönelik raporlar hazırlanması

Stok Emtia Değer Tespiti; Stok, emtia sayımı ve değer tespitine yönelik raporların hazırlanması

2)     ARAÇ DEĞERLEME;

Finansal kiralama şirketlerinin, bankaların, özel firmaların, araçların teminat altına alınması, satışı veya ortaklık devirlerinde piyasa değerinin ve mevcut durumlarının belirlenmesi için ihtiyaç duydukları değerleme raporunun hazırlaması konusunda hizmet veriyoruz.

Taşıt Araçları Değer Tespiti; Türkiye genelinde ve yurt dışında her türlü taşıt aracının değerleme raporunu optimum süre ve maliyette hazırlıyoruz.  Talep edilmesi durumunda iş ortağımız ile birlikte hazırladığımız detaylı ekspertiz, rapor içeriğinde yer alıyor ve değerlemede, bu ekspertiz sonucunda tespit edilen hususlar dikkate alınıyor.

Talep edilmesi durumunda konusunda uzman iş ortaklarımızın desteği hazırladığımız detaylı ekspertizde raporunda aşağıdaki hususlar çerçevesinde yapıyoruz.

  •                   Araç boya ölçümü yapılarak, aracın kaportasında öncesinde işlem veya boya yapılmış mı bakılır, yapılmış ise hangi parçalarında onarımlar sağlanmış kontrol edilir, değişen parçaları varsa tespit edilir.
  •                   Lastik diş derinlik ölçümleri yapılarak, lastiklerin durumu tespit edilir.
  •                   Aracın her yönden iç dış detaylı fotoğrafları çekilir.
  •                   Aracın opsiyonel ve standart donanımları incelenir ve raporda detaylı olarak belirtilir. (touch pas, deri döşeme koltuk, F1 vites, sunroof vb)
  •                   Araç anahtarı temin edilmesi halinde, aracın bulunduğu koşullarında hareket imkanı olması ve yetkilisinin gerekli onayı vermesi durumunda araç hareket ettirilerek yürüyüş aksamlarının genel kontrolü yapılır. Araç hareket edemeyecek kadar hasarlı ise, anahtarı yok ise veya depo koşullarında aracın hareket imkanı yok ise bu işlem yapılamaz..
  •                   Araç üzerindeki tüm eksiklikler ve hasarlar tespit edilerek fotoğraflanır.
  •                   Aracın tramer kayıt sorgulaması yapılır, tespit edilen durum raporda belirtilecek.
  •                   Araç hasarlı ise araç hasar maliyet hesaplamaları yapılır. Hasar maliyet hesaplamaları EurotaxGlass vb. uluslararası kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle yapılır.
  •                   Aracın rayiç bedeli hesaplanırken yapacağımız piyasa araştırmasında aşağıdaki metotlar kullanılır: uluslararası ikinci el araç ve hasar değerleme kuruluşu değerleri, internet ikinci el araç satış siteleri, profesyonel olarak ikinci el araç satışı yapan firmalar.

Hava Aracı Değerlemesi; Uçak, helikopter vb. hava araçlarının değerleme raporlarını sektörün içerisinden pilot veya uçak mühendislerinin desteği ile hazırlıyoruz. Söz konusu çalışmada, uzman olarak görevlendirdiğimiz pilot veya uçak mühendislerinin hava aracını yerinde görür, hava aracına ait belgeleri inceler. Hava aracının sahip olduğu belge, bakım durumu, özellikleri dikkate alınarak sektör içerisinden piyasa araştırmaları yapılır, bu hususlar dikkate alınarak rapor hazırlanır.

Deniz Taşıtı Değerlemesi; Gemi, yat vb. deniz taşıtlarının değerleme raporlarını sektörün içerisinden kaptan veya gemi inşa mühendislerinin desteği ile hazırlıyoruz. Söz konusu çalışmada, uzman olarak görevlendirdiğimiz kaptan veya gemi inşa mühendisleri gemiyi yerinde görür, gemiye ait belgeleri inceler. Geminin sahip olduğu belge, bayrak, özellikleri dikkate alınarak sektör içerisinden piyasa araştırmaları yapılır, bu hususlar dikkate alınarak rapor hazırlanır.

3)     SİGORTA DEĞER TESPİTİ (MUTABAKATLI KIYMET TAKDİRİ)

Sigorta Değer Tespiti (Mutabakatlı Kıymet Takdiri); Sigortaya konu olan binaların, çevre düzenlemelerinin, makine, ekipman ve tesisatların, elektronik cihazların, demirbaşların, yeni -orijinal- ikame değeri ve/veya rayiç değer tespitinin, Sigorta Genel Şartlarına ve şirket ihtiyaçlarına uygun başlıklar altında raporlanması. Raporlarda binalar, çevre düzenlemeleri, makine, ekipman ve tesisatlar, demirbaşlar, elektronik cihazlar ve cam değeri ayrıntılı olarak sunulmakta, isteğe bağlı olarak Mutabakatlı Kıymet Taktiri, Makine Kırılması, Elektronik Cihaz Kırılması olarak ayrı raporlar hazırlanmaktadır. Teminat detayları doğrultusunda, sabit ve hareketli makineler ile taşınabilir elektronik cihazlar, ayrım yapılmak suretiyle rapor içeriğinde belirtilmektedir.

Bu çalışmada ana amaç; Sigortaya esas teşkil edecek değerin tespitinde, eksik veya aşkın sigortayı önlemek, sigorta şirketi ile sigortalı arasında, sigortaya esas teşkil edecek değer üzerinde mutabakat sağlamaktır. Bir hasar durumunda, sigorta şirketi veya sigortalının mağdur olmaması açısından, sigorta genel şartları kapsamında doğru tanımlamaların ve tanıma uygun değer tespitinin yapılması son derece önemlidir.

Şirketimiz kurulduğu 2005 yılından itibaren özellikle sigorta firmalarına ve sigorta değeri ile ilgili rapor hazırlanması talebinde bulunan tüm firmalara bu konuda hizmete vermekte olup, çok sayıda rapor hazırlamış, konusunda tecrübeli mühendisler ile uygun süre ve maliyetlerde hizmet sunmaktayız.

4)     SİGORTA RİSK ANALİZİ

Sigorta Risk Analizi; Sigorta Şirketlerinin, poliçe hazırlanma döneminde veya devam eden teminat döneminde ihtiyaç duyacakları, risk analiz çalışmaları, ihtiyacın kaynağına bağlı olarak belirlenecek detayları kapsayan raporlar halinde sunmaktayız. Raporlarımızda talebe göre; PML (Probable Maximum Loss), Muhtemel En yüksek Hasar, EML (Estimated Maximum Loss) Tahmin Edilen En Yüksek hasar, MAS (Maximum Amount Subject), Maksimum Tutar, MFL (Maximum Foreseeable Loss) Maksimum öngörülebilir hasar hesaplamaları yapılmaktadır. Talep edilmesi durumunda rapor İngilizce olarak düzenlenmektedir.

Risk analizinin doğru yapılmış olması sigorta şirketlerinin var olması ve ayakta durabilmesini sağlayan bir değişken. Neticede bir sigorta şirketinin primlerinin artması ve tanzmin etmek zorunda kaldığı hasarların düşmesi sektörde güçlü olmasını sağlar.

Risk yönetimi, sigorta şirketleri için faaliyetlerini karlılıkla, sürdürmeye, malların ve kişilerin organizasyonda korunmasına ve en düşük maliyetle gerçekleşebilecek beklenmedik kayıpların en aza indirgenmesini, kaynak ve faaliyetlerin planlanmasını, yönetilmesini ve kontrol edilmesini gözetleyen, gerektiğinde müdahale etmek için olanak sağlayan bir organizasyondur.

Risk kavramı, “bir şeyin zarara uğramasına sebep olan veya herhangi bir şeyi zarara uğratma kapasitesi olan olaylar” olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple riskin kontrol edilmesiyle daha önceden, risklerin belirlenmesi, ölçümlenmesi, kıymetlendirilmesi ve lazım olan tedbirler alınarak olası tehlikenin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Sigorta şirketlerinin rekabet üstünlüğünü sağlayabilmeleri ve varlıklarının sürdürülebilir olması için etkin risk yönetim politikalarını izlemeleri gerekmektedir.

Risk analiz sürecinde;

İşletmeyi yerinde görme, işletmeyi tanıma, risk seviyesi yüksek olan alanları belirleme, yapılan kontrolleri ve iyileştirme faaliyetlerini saptama, toplanan verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılır. Raporun yazım aşamasında, tesisin genel bilgisi, mevcut riskler, oluşabilecek riskler, tavsiyeler, önlem alınması gereken yerler hakkında bilgi verilir. Risk analiz sonucunda neden sonuç ilişkisine dayanan bir rapor oluşturulur.

Yangın Sigortası Risk Analizi

Öncelikle yangın tehlike ve kaynağı tespit edilir. Tespit edilen riskleri değerlendirerek kategorilere ayırılır.  Risk seviye ölçümleri yapılarak en yüksek risk yaratacak unsurlar ile ilgili senaryolar sunulur. Risk analizinde yangının dikeyde ve yatayda oluşturabileceği zararların önceden saptaması yapılır. Ayrıca yangın sigortası risk analizinde tesisin mevcut sel su riski, hırsızlık riski, taşıt çarpması riski, deprem riski, dahili su riski, heyelan riski değerlendirilir ve bu koşullar raporda ayrıca belirtilir.

Daha sonrasında risk analiz yapılan yerler ile ilgili, düzenleyici ve önleyici faaliyetler ile ilgili öneride içeren detaylı bir rapor hazırlanmaktadır.

Mühendislik Sigortaları Risk Analizi

İşletme içinde kullanılan Elektronik Cihazlar ve Makinelerin hayatımızı kolaylaştırıyor. İşletmemizin ayrılmaz parçası olan bu cihazları yerinde inceleyerek oluşabilecek olumsuzluklar kapsamında, önceden risk analizi yapılarak makine ve elektronik cihazların hata ve kusurları önceden tespit edilip, uzun yıllar güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlanmaktadır.  İşletmede bulunan makine ve elektronik cihazların; Makine Kırılması, Elektronik Cihaz ve Montaj All Risk kapsamında, sigorta riskleri açısından değerlendirilmesi, yerinde kulanım şartları ve ekonomik ömür kapsamında incelenmesi, riskleri minimuma indirmek için gerekli kullanım şartları ve işletme içinde olabilecek önerilerin yapılması.  Saha çalışması sırasında makinenin önceki bakımları, çalışma şartları, yerinde kullanım koşulları incelenir. Daha sonrasında bu kapsamda ayrıntılı bir rapor sunulmaktadır.

İnşaat Tüm Riskler (CAR) Sigortaları Risk Analizi

İnşaat Tüm Riskler Sigortaları; devam eden ve yeni başlasak yol, köprü, otel, alışveriş merkezi, konut, baraj gibi yapıları kapsamaktadır. Sigorta kapsamı, genel şartlar ve özel şartlar kapsamında saha çalışması gerçekleştirilmektedir.

Risk analiz kapsamında öncelikle işletme tarafından verilen, saha raporları ve proje makine mühendislerimiz ve inşaat mühendislerimiz tarafından detaylı olarak incelenmektedir. Bundan sonra saha çalışmasına geçilmektedir. Saha çalışmasında, firmada oluşabilecek riskler, çevreden gelebilecek tehlikeler, firmanın çevreye ve 3. kişilere verebileceği zararlar incelenir. Rapor aşamasında mevcut tehlike ve risklerden bahsedilir, işletmenin alabileceği önlemler ve firmamızın tavsiyeleri detaylandırılır.

Kar Kaybı Sigortaları Risk Analizi

Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangın poliçesi ile karşılanır. Ancak bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) kâr kaybı sigortası karşılar.

Bu sigorta ile kar kaybı teminatı verilecek durumlar, ilgili yangın sigorta sözleşmesinde teminat altına alınmış olan haller arasından, sigorta ettiren ile sigortacı tarafından serbestçe belirlenir.

Yangına bağlı kar kaybı sigortasında, hasarın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma veya aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam olunmasına kadar geçecek süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat süresini aşmamak kaydıyla, meydana gelecek kar kaybı ödenir. Sigortacının sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen sigorta bedeliyle sınırlıdır. Sigortalı, hasar anında ticari faaliyetine imkanlar ölçüsünde devam ederek kar kaybını önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yönelik önlemleri almakla yükümlüdür. Acil önlemlere ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlere ilişkin giderler, sigortacı tarafından ödenir.

İşletmede oluşabilecek yangın ve diğer riskler kapsamında zararlar meydana gelecektir. Bu zararlar işletme ve sigorta şirketleri tarafından giderilmektedir. Burada önemli olan firmanın değeri, müşterileri ve tedarikçilerine karşı olan sorumluluğudur. Bu kapsamda işletmenin elinde olan verilerin silinmesi, bilgi ve birikimin kaybolmasına neden olacaktır.

Şirketimiz bu noktada işletmede yapılan gerek saha çalışmaları gerekse ürün akışını ve tedariklerini incelemektedir. Bu kapsamda yeni üretim alanları, olası senaryolar ve çözümü ile ilgili bir modeli işletmelere sunmaktadır.

Sorumluluk Sigortaları Risk Analizi

İşletmeler herhangi bir zamanda oluşabilecek sorumluluk davası karşısında beklenmedik bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda işletmenin devamlılığını sağlaması gerekmektedir. Bu gibi durumlar beklenmedik ve ani bir zamanda ortaya çıkmaktadır.  Sorumluk riski kuruluşların çalışmaları sırasında 3. Şahıslara verebileceği zararları içermektedir.

Risk analizi sırasında mevcut risklerin tespiti, gerekli belge ve dokümanların incelenmesi, sorumluluk konularının neler olduğu, çevreye verilebilecek zararlar belirlenir. Raporda mevcut riskler, oluşabilecek riskler, alınabilecek önlemler ve tavsiyeleri içermektedir.

DEĞERLEME TALEBİNİZİ ŞİMDİ İLETİN

 Gizlilik sözlesmesini kabul ediyorum.
KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Sevgili Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz, İş ortaklarımız;
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (DENGE) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini önemsiyoruz. Sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine dair bilgilendirmek isteriz.

1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KVKK uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 560028 Sicil numarası ile kayıtlı, 0291077994800017 Mersis numaralı, şirket merkezi Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul B Blok No:20 Ofis No: 33-34-35-37 Maltepe/İSTANBUL adresinde bulunan Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi’dir.

2- HANGİ KİŞİSEL VERİ, HANGİ YÖNTEM VE AMAÇLA TOPLANIYOR VE İŞLENİYOR?

Şirketimiz faaliyet alanı gereği müşterilerinden gelen talep üzerine menkul ve Gayrimenkul malların değerlemesi yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır. Bu çerçevede Tarafınıza ait kişisel bilgiler; doğrudan sizler tarafından, talep formlarının doldurulması, web sitemizi ve işyerimizi ziyaretiniz, telefon görüşmelerinde veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, sizlere ait menkul veya gayrimenkulün  değerleme raporunun hazırlanması için aracı kıldığınız kişi veya kurumlar tarafından paylaşılması şeklinde doğrudan sizlerden veya aracı kıldığınız gerçek veya tüzel kişilerden temin edilmektedir. DENGE’den hizmet satın almanız veya bir başka surette DENGE ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda, kişisel verilerinizden, Kimlik (Ad, Soyad, Pasaport No. Tc. Kimlik No) İletişim (Adres, Telefon, e-mail adresi, IP adresi), Malvarlığı (Gayrimenkul ve menkul mallar) verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimiz kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Metnin tamamını okumak için tıklayınız...
[divider icon:(fa fa-star)